มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ / วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ