วทน. ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรด้านสาธารณสุขของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คุณชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้บริหาร, คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรด้านสาธารณสุข โดยแบ่งแนวทางการดำเนินการเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น, การจัดทำหลักสูตร 4 ปี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมอื่นๆ