สวพ.จัดอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 และแหล่งทุนภายนอก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และแหล่งทุนภายนอก ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นการเสวนาในหัวข้อ การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ และการเสวนาในหัวข้อ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และแหล่งทุนภายนอก
ส่วนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นการอภิปรายข้อเสนอโครงการวิจัย

กิจกรรมอื่นๆ