การประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ทันตามปฏิทินการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ