การประชุมการประมาณการค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการประมาณการค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน (Fix cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือร่วมกันในการจัดเตรียมข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ