มรท. จัดประชุมหารือการเตรียมการจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จังหวัดลพบุรี)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จังหวัดลพบุรี) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร), หอการค้าจังหวัดลพบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และสมาคมธนาคาร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นร่างการพัฒนาจังหวัดลพบุรี, วิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2566 - 2570, การสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลพบุรี และการสรุปประเด็น Focus Group การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ที่ได้มีการประชุมระดมสมองไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ