ผู้บริหาร มรท. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 49 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งจัดโดย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ย และให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินทั้งก่อนฟ้อง และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน, การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้  และนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมอื่นๆ