สนอ. จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2564 ที่สำนักงานอธิการบดีจะเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ