การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้แทนคณาจารย์) / การพิจารณาเห็นชอบผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ / การพิจารณาการส่งผลสอบการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 / การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ของนักศึกษาภาคพิเศษ 1/65 / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ