มรท. เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผลการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมอื่นๆ