ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางการสอนนานาชาติ ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะ Soft Skill ของนักศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนารายวิชาของอาจารย์ผู้สอนโดยผนวกการใช้เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Gerhard Schleining President of the SEA-ABT Association และ Mr.Heiko Hammer CEO priME Academt AG ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ