การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ / การพิจารณากำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570

กิจกรรมอื่นๆ