การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 4/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอขยายระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ / การพิจารณาการขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับ กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาทบทวนมติการชดใช้ทุนในฐานะผู้ค้ำประกัน

กิจกรรมอื่นๆ