สบท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการฯ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิมานแมน และ ห้องประชุมแดนดุสิต ชั้น 3 โรงแรมเทพธานีเพลส สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ นักจัดการความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรกระบวนการ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาสังคม และท้องถิ่นแบบบูรณาการ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อ.ดร.ปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการจัดกิจกรรมที่ห้องประชุมแดนดุสิต เป็นการบรรยายในหัวข้อ นักจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ส่วนการจัดกิจกรรมที่ห้องประชุมพิมานแมน เป็นการบรรยายในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดย อ.ดร.ปริญญา สร้อยทอง

กิจกรรมอื่นๆ