ครศ. จัดอบรมถอดบทเรียนการนิเทศโดยการใช้โค้ชของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรท.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนิเทศโดยการใช้โค้ชของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้การโค้ชเพิ่มขึ้นจากการถอดบทเรียน และเพื่อให้ครูพี่เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรณมงคล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ