กองพัฒนา นศ. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชาฯ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 1,500 คน ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานที่จะติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากร นำโดย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ปราชญ์ชาวบ้าน, คุณชิงเชาว์ เพ็ชรรักษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรต้นแบบ และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน คือในวันที่ 23, 24, 29, 30 และ 31 กรกฎาคม และในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย ฐานปุ๋ยมูลไส้เดือน, ฐานเศรษฐกิจพอเพียง, ฐานผักไร้ดิน และฐานลงนา ซึ่งในทุก ๆ ฐาน ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วย

กิจกรรมอื่นๆ