สภาคณาจารย์ฯ จัดเสวนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และรับฟังความคิดเห็นประชาคม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรในการเสวนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และรับฟังความคิดเห็นประชาคม ในรูปแบบการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ทำงานอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ