สบท. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ