ครศ. จัดสัมมนา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศนักศึกษา ที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ตลอดจนได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมอื่นๆ