ผช.รมต.อว. ร่วมกับ อธิการบดี มรท. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการ U2T for BCG ของ ต.นิคมลำนารายณ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ของ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน สำหรับการลงพื้นที่จัดการประชุมการถอดบทเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ