ผู้บริหาร มรท. นำคณาจารย์และบุคลากรศูนย์ภาษา ดูงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มรท.

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จ.นครปฐม อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ