สศว. จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดคลองสายบัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และวัดคลองสายบัว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัดคลองสายบัว" โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญา ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ