สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง AV 2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชน 3 บุรี  กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องสมุดที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการดำเนินงานห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และคุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2565 และในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน การให้บริการห้องสมุด และระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน โดย ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ และคุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ 
ส่วนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นการบรรยายเรื่องการจัดเรียงหนังสือและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ โดย คุณปิติรัตน์ อินทุม / การอบรมเชิงโปรแกรมระบบห้องสมุดโรงเรียน โดย คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนและการลงรายการบรรณานุกรม โดย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์

กิจกรรมอื่นๆ