อธิการบดี มรท. ร่วมต้อนรับผู้ร่วมงานการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายในประเด็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จ.ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท รวม 1,041 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 307 แห่ง ได้รับทราบผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ และได้รับคำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ 
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ดร.นันทา หงวนตัด และการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษา โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้, คุณสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี, ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) และกรรมการประสานงานวิชาการระดับส่วนกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, อ.พัชรี ชีวะคำนวณ หัวหน้าหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้เชี่ยวชาญศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ