สบท. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, อ.ดร.มงคล สามารถ จากทีมวิทยากรอารมณ์ดี, อ.นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นการบรรยายการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสันทนาการ โดย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ และ อ.ดร.มงคล สามารถ
ส่วนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นการบรรยายหัวข้อ การอ่านนิสัยจากบุคลิกภาพภายนอก, การปรับบุคลิกภาพทำให้ลื่นไหล และ บุคลิกภาพ 5 แบบของพนักงานที่มักจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดย อ.นิเวศ เผื่อนทิม และ ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย

กิจกรรมอื่นๆ