อธิการบดี มรท. เป็นประธานเปิดเวทีร่วมเรียนรู้และสานพลังฯ ประเด็น การผลิตและบริโภคผักปลอดภัย และ การจัดการขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดเวที "ร่วมเรียนรู้ " และ "สานพลัง" เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี "แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข" ประเด็น "การผลิตและบริโภคผักปลอดภัย" และ "การจัดการขยะชุมชน" ซึ่งจัดโดย หน่วยจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดลพบุรี (สสส.) ร่วมกับ สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วย ภาคียุทธศาสตร์การพัฒนาภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้นำพื้นที่รูปธรรมต้นแบบของ สสส. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการทำงานในพื้นที่ต้นแบบ และร่วมกันระดมแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด "ลพบุรีเมืองแห่งความสุข" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมอื่นๆ