มรท. จัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานการประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร), หอการค้าจังหวัดลพบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี, สมาคมธนาคาร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะบทบาทของการเป็น อว. ส่วนหน้า และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือร่วมกันในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอะแนะในการวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 จังหวัดลพบุรี ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาวจังหวัดลพบุรีได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมอื่นๆ