การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 6/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา รหัส 63 และ 64 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 3 ฉบับ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล / การพิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหากองดินในพื้นที่งานก่อสร้าง / การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าก๊าซหุงต้มของร้านค้าภายในโรงอาหารยูงทอง / การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่จำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติและเงินรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ภูริณัฐ ฤทธิ์สะอาด นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.รสิตา พรหมบุตร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.อชิรญา สฤกพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ณัฐติกาญจน์ แสงสว่าง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ณัฎฐนิช ช้างจั่น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.จิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ชาลิสา เย็นฉ่ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ