อธิการบดี มรท. และผู้บริหาร ร่วมดำนากับนักศึกษาในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชาฯ รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 1,500 คน นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานที่จะติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากร นำโดย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ปราชญ์ชาวบ้าน, คุณชิงเชาว์ เพ็ชรรักษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรต้นแบบ, บุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG ของตำบลพักทัน จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน คือในวันที่ 23, 24, 29, 30 และ 31 กรกฎาคม และในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย ฐานปุ๋ยมูลไส้เดือน, ฐานเศรษฐกิจพอเพียง, ฐานผักไร้ดิน และฐานลงนา ซึ่งในทุก ๆ ฐาน ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง, การเรียนรู้พิธีทำขวัญข้าว และการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ
โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกิจกรรมลงดำนาปลูกข้าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ทีมวิทยากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานด้วย

กิจกรรมอื่นๆ