ผู้บริหาร มรท. ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีในโอกาสติดตาม ตรวจเยี่ยม รร.โครงการกองทุนการศึกษา และ รร.เครือข่าย จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี คุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อรับฟังการสรุปแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริมทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ โรงเรียนเครือข่าย มาตั้งแต่ปี 2555

กิจกรรมอื่นๆ