มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา และวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ