มรท. ร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคกลาง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ในรูปแบบการชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง เข้านำเสนอการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ

กิจกรรมอื่นๆ