มรท. ร่วมลงนาม MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนด โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา
โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี, พิธีลงนามความร่วมมือ วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการเสวนาเรื่อง Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น
โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร และคุณมนสิชา ชำมะรี ได้ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัย "การยกระดับผลผลิตและพัฒนาตลาดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน กลุ่มเครือข่าย OTOP ประเภทผ้า จังหวัดลพบุรี" ซึ่งดำเนินการวิจัย โดย อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ด้วย


 

กิจกรรมอื่นๆ