สนอ. จัดอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณณปภัช เพ็งมณี นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ) สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ