คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดงานวันรวมเพชรเทพสตรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดงานวันรวมเพชรเทพสตรี พร้อมกันนี้ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมายและนโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้กับผู้ร่วมงานได้รับฟัง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีกว่า 50 คน ในเรื่องกิจกรรมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ