การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 4/65

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ / การพิจารณารายงานผลการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ