สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงสำหรับครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 21/402 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงสำหรับครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการบูรณาการการเรียนได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วณี ลัดดากลม อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ อ.สุกิจ ลัดดากลม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ