สบท. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณโอภาส เขียววิชัย กรรมการ คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

กิจกรรมอื่นๆ