สนอ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย กรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานอธิการบดี ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)

กิจกรรมอื่นๆ