คณะครุศาสตร์จัดอบรมอาจารย์เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนตามศาสตร์ของวิชาชีพเฉพาะ "การอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์ จำนวน 13 สาขาวิชา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนตามศาสตร์ของวิชาชีพเฉพาะแบบ Project Learning Design และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Learning Design โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ