คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ