คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหารแต่ละคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดพื้นที่การจัดงาน และการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวในการจัดงาน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ