สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานการบรรเลงกีตาร์สำหรับครูดนตรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน พงษ์ผล ชั้น 3 อาคารสังคีตาคาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานการบรรเลงกีตาร์สำหรับครูดนตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ได้รับการฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการบรรเลงกีตาร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักดนตรีและครูดนตรี และเพื่อเปิดโลกทัศน์และความเท่าทันของวิวัฒนาการของกีตาร์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรปรัชญ์ ญาณสุภาพ หัวหน้าผู้สอน จาก Ayada Gutars (อยาดา กีตาร์) และ คุณกิตติกวิน ม้วนจั่น อาจารย์โครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ