คณะครุศาสตร์จัดอบรมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 450 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ