คณะครุศาสตร์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสำหรับครู

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสำหรับครู สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 450 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานศึกษาสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี, อ.ชนากานต์ บุญแก้ว, อ.กุสุมา เรืองพัฒนกูล และ อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ