การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 5/56

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งบัญชีลูกหนี้การศึกษา / การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ