คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น "มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม" ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสิทธิเดช ดารากุล จาก บริษัท ดีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด, อ.ดร.นฤดม นวลขาว และ อ.ดร.ขัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ