การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งผลการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 4

กิจกรรมอื่นๆ