การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างหนังสือแจ้งการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยจะมีการฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565, ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในวันที่ 3 กันยายน 2565 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / การพิจารณาการเรียงปริญญาบัตร / การพิจารณาการเรียงผู้ขานนามบัณฑิต / การพิจารณาการจัดบัณฑิตลงสถานที่ฝึกซ้อมย่อย / การพิจารณาจำนวนอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมในกลุ่มย่อย / การพิจารณาจำนวนนักศึกษาต้นแบบ และวันฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ