สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการโครงการผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการผ้าไทยเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสาน รักษาต่อยอดและอนุรักษ์ผ้าไทย โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ